การสำรวจราคาเหล็กเส้นกลมผิวเรียบและเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย

การสำรวจราคาเหล็กเส้นกลมผิวเรียบและเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย จากผู้ประกอบการและตัวแทนจำหน่าย
ในกรุงเทพและปริมณฑล จานวน 5 ราย ได้ผลดังนี้

เดือนเมษายน 2554 ราคาเฉลี่ยเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตสูงขึ้นจากเดือนมีนาคม 2554 เล็กน้อย ตามต้นทุนการผลิตที่ยังคงสูงจากการที่ราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ความต้องการเหล็กของหลายประเทศลดลง เนื่องจากความกังวลในปัญหาเงินเฟ้อ ท้าให้ไม่มั่นใจในสถานการณ์ของตลาด ส่งผลให้ผู้ซื้อชะลอการสั่งซื้อ เช่น จีน เกาหลี เวียดนาม ส้าหรับตลาดภายในประเทศเคลื่อนไหวเล็กน้อย โดยราคาเศษเหล็กปรับลดลง มีผลให้ราคาขายส่งเหล็กเส้นเดือนเมษายน 2554 เทียบกับเดือนมีนาคม 2554 เปลี่ยนแปลง ดังนี้
- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ไม่เปลี่ยนแปลง
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 สูงขึ้นร้อยละ 0.27
- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 สูงขึ้นร้อยละ 0.13

http://www.price.moc.go.th/content1.aspx?cid=58